Xəzər rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi

Xəzər rayon MKS

Abdulla Şaiq Seçilmiş Əsərləri”. Üç cilddə.

XX əsrin əvvəlində nəşr etdirdiyi şeir, hekayə və pyesləri, ədəbi-publisist yazıları, müntəxəbat və dərslikləri bir yazıçı və pedaqoq kimi, romantik çalarla aşılanmış maarifçi-realist ədəbi hərəkatı

“Əsatirlər, əfsanə və rəvayətlər”

Azərbaycan əsatirləri, əfsanə və rəvayətlərinin təqdim olunan nəşri xalqımızın mifoloji görüşlər sisteminin aşkara çıxarılması baxımından əhəmiyyət daşıyır. Kitaba respublikamızın dəyişik bölgələrin

Aleksandr Sergeyeviç Puşkin “Seçilmiş əsərləri”

Klassik dünya ədəbiyyatı seriyasına daxil olan böyük rus şairi Aleksandr Sergeyeviç Puşkinin “Seşilmiş əsərləri”nə ayrı-ayrı illərdə yazdığı məşhur şeirləri, poemaları, dram əsərləri və “

Viktor Hüqo Səfillər”,3 cilddə. 1 cild

Dünya ədəbiyyatının nadir simalarından biri, bütün dünya üçün əziz və doğma olan bir yazıçı – Viktor Hüqonun 3 cilddə tərtib olunmuş “Seçilmiş əsərləri”nin I cildin

Robinzon Kruzo - Daniel Defo

Məşhur ingilis yazıçısı Daniel Defonun "Robinzon Kruzo" (1719) romanında adam yaşamayan adaya düşən insanın təbiət qüvvələrinə qarşı mübarizə azmi, iradə möhkəmliyi, dözümlüyü, yaradıcı